ข่าวสั้น

ข่าวมหาดไทย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง10 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 กันยายน 2564หน้าแรก - กระทรวงมหาดไทย

หน้าแรก

ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

E-Book