หน้าแรก เกี่ยวกับกระทรวง โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
image_pdfimage_print
ตำแหน่งผู้บริหารกระทรวงชื่อ-สกุลโทรศัพท์โทรสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา0-2224-6320 โทร (มท.) 50004, 0-2224-63410-2264-4371
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์ บุญญามณี0-2224-9897 โทร (มท.) 50051-3, 0-2221-01920-2221-9091
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ ทองศรี0-2221-4201-2 โทร (มท.) 50031-30-2222-2855
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุชา โมกขะเวส0-2221-4201 โทร (มท.) 50031-30-2221-9091
ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ0-2226-4372,08-1174-3940 โทร (มท) 502000-2226-1966
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชยาวุธ จันทร0 2221 1131, 0 2225 9910, โทร (มท) 50225-60 2221 1131
นายสมคิด จันทรฤก0 2221 1132, โทร (มท) 50220-10 2221 6851
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ 0 2222 4821, โทร (มท) 50235-60-2225-9199
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรโทร 0 2225 4664, โทร (มท) 50215-60 2221 1887
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ-ว่าง-0-2225-9908, โทร (มท) 50751-
ที่ปรึกษาด้านการปกครองนายพงศ์เทพ ไข่มุกต์0-2222-1851, โทร (มท.) 50199-
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายวีรัส ประเศรษโฐ0-2221-9094, 0-2221-4816 โทร (มท.) 50176-
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์0-2221-4816 โทร (มท.) 50162-
เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในอดีต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : เมษายน 2435 - สิงหาคม 2458
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) : มกราคม 2458 - สิงหาคม 2465
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) : สิงหาคม 2465 - มีนาคม 2468
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ : พฤษภาคม 2469 - เมษายน 2471
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิต : เมษายน 2471 - มิถุนายน 2475
พระยาจ่าแสนยบดี ศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) : มิถุนายน 2475 - มิถุนายน 2476
พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว ประยูร อิศรศักดิ์) : มิถุนายน 2476 - ธันวาคม 2476
พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) : ธันวาคม 2476 - มีนาคม 2477
หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) : มีนาคม 2477 - กุมภาพันธ์ 2478
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) : กุมภาพันธ์ 2478 - ธันวาคม 2481
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : ธันวาคม 2481 - สิงหาคม 2484
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : สิงหาคม 2484 - มีนาคม 2485
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน) : มีนาคม 2485 - สิงหาคม 2487
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) : สิงหาคม 2487 - กันยายน 2488
นายทวี บุณยเกตุ : กันยายน 2488 - มกราคม 2489
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) : กุมภาพันธ์ 2489 - มีนาคม 2489
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : มีนาคม 2489 - พฤษภาคม 2490
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) : พฤษภาคม 2490 - พฤศจิกายน 2490
พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) : พฤศจิกายน 2490 - กุมภาพันธ์ 2491
พันตรี ควง อภัยวงศ์ : กุมภาพันธ์ 2491- เมษายน 2491
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : เมษายน 2491 - มิถุนายน 2492
พลเอก มังกร พรหมโยธี (มังกร ผลชีวิน) : มิถุนายน 2492 - พฤศจิกายน 2494
พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา : พฤศจิกายน 2494 - ธันวาคม 2496
พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) : ธันวาคม 2496 - สิงหาคม 2498
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) : สิงหาคม 2498 - มีนาคม 2500
พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ : มีนาคม 2500 - กันยายน 2500
พลเอก ประภาส จารุเสถียร : กันยายน 2500 - ตุลาคม 2516
นาย กมล วรรณประภา : ตุลาคม 2516 - พฤษภาคม 2517
พลตำรวจตรี อรรถสิทธ์ สิทธิสุนทร : พฤษภาคม 2517 - มีนาคม 2518
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ : มีนาคม 2518 - มกราคม 2519
หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช : มกราคม 2519 - เมษายน 2519
หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช : เมษายน 2519 - ตุลาคม 2519
นายสมัคร สุนทรเวช : ตุลาคม 2519 - ตุลาคม 2520
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ : พฤศจิกายน 2520 - ธันวาคม 2521
พลเอก เล็ก แนวมาลี : ธันวาคม 2521 - กุมภาพันธ์ 2523
นายประเทือง กีรติบุตร : กุมภาพันธ์ 2523 - มิถุนายน 2524
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ : มิถุนายน 2524 - สิงหาคม 2529
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร : สิงหาคม 2529 - สิงหาคม 2531
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร : สิงหาคม 2531 - มกราคม 2533
นาย บรรหาร ศิลปอาชา : มกราคม 2533 - ธันวาคม 2533
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร : ธันวาคม 2533 - กุมภาพันธ์ 2534
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี : มีนาคม 2534 - เมษายน 2535
พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ : เมษายน 2535 - มิถุนายน 2535
พลตำรวจเอก เภา สารสิน : มิถุนายน 2535 - ตุลาคม 2535
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ : ตุลาคม 2535 - ธันวาคม 2537
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ : ธันวาคม 2537 - กรกฎาคม 2538
นาย บรรหาร ศิลปอาชา : กรกฎาคม 2538 - พฤศจิกายน 2539
นาย เสนาะ เทียนทอง : ธันวาคม 2539 - พฤศจิกายน 2540
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ : พฤศจิกายน 2540 - เมษายน 2543
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน : เมษายน 2543 - กุมภาพันธ์ 2544
ร.ต.อ.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ : กุมภาพันธ์ 2544 - ตุลาคม 2545
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา : ตุลาคม 2545 - มีนาคม 2547
นายโภคิน พลกุล : มีนาคม 2547 - มีนาคม 2548
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ : มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2548
พลเอก คงศักดิ์ วันทนา : สิงหาคม 2548 - กันยายน 2549
นายอารีย์ วงศ์อารยะ : ตุลาคม 2549 - ธันวาคม 2550
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ : ธันวาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2551
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง : กุมภาพันธ์ 2551 - สิงหาคม 2551
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ : สิงหาคม 2551
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล : 20 ธันวาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2554
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ : สิงหาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ : 27 ตุลาคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา : 31 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
ปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงในอดีต
พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เสง วิริยศิริ) ราชปลัดทูลฉลอง : 9 มีนาคม 2441 - 12 เมษายน 2456
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ปลัดทูลฉลอง : 12 เมษายน 2456 - 1 สิงหาคม 2465
พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) ปลัดทูลฉลอง : 1 สิงหาคม 2465 - 1 พฤษภาคม 2472
พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง : 1 พฤษภาคม 2472 - 1 สิงหาคม 2475
พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) : 1 สิงหาคม 2475 - 1 สิงหาคม 2478
พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค) : 1 กันยายน 2478 - 23 กุมภาพันธ์ 2481
พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) : 1 เมษายน 2482 - 1 กันยายน 2482
พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) : 1 กันยายน 2482 - 31 มกราคม 2488
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) : 1 กุมภาพันธ์ 2488 - 1 กันยายน 2488
พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย) : 11 กันยายน 2488 - 1 ธันวาคม 2489
พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์ รามอินทรา) : 1 ธันวาคม 2489 - 27 ตุลาคม 2490
ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ) : 27 ตุลาคม 2490 - 3 ธันวาคม 2491
พระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) : 3 ธันวาคม 2491 - 19 กันยายน 2500
พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) : 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2506
นายถวิล สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2506 - 30 กันยายน 2511
นายพ่วง สุวรรณรัฐ : 2 ตุลาคม 2511 - 31 ธันวาคม 2515
นายวิฑุร จักกะพาก : 1 มกราคม 2516 - 30 กันยายน 2517
นายชลอ วนะภูติ : 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2520
นายวิญญู อังคณารักษ์ : 1 ตุลาคม 2520 - 6 มิถุนายน 2523
นายดำรง สุนทรศารทูล : 1 ตุลาคม 2523 - 2 มีนาคม 2524
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร : 1 เมษายน 2524 - 30 กันยายน 2532
นายเอนก สิทธิประศาสน์ : 1 ตุลาคม 2532 - 16 กุมภาพันธ์ 2533
นายอนันต์ อนันตกูล : 17 กุมภาพันธ์ 2533 - 25 กุมภาพันธ์ 2534
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา : 26 กุมภาพันธ์ 2534 - 30 กันยายน 2534
นายอนันต์ อนันตกูล : 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
นายอารีย์ วงศ์อารยะ : 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
นายชูวงศ์ ฉายะบุตร : 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ : 1 ตุลาคม 2540 - 5 มีนาคม 2545
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ : 5 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2545
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช : 1 ตุลาคม 2545 - 9 มีนาคม 2548
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ : 20 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2549
นายพงศ์โพยม วาศภูติ : 6 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551
นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ : 1 ตุลาคม 2551 - 26 มีนาคม 2552
นายวิชัย ศรีขวัญ : 27 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552
นายมานิต วัฒนเสน : 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
นายวิเชียร ชวลิต : 14 ธันวาคม 2553 - 19 กันยายน 2554
นายพระนาย สุวรรณรัฐ 7 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558
นายกฤษฎา บุญราช 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2560
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน
หน่วยงานชื่อ - นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
สำนักงานรัฐมนตรีนายพงศธร กาญจนะจิตราหัวหน้าสำนักงาน0-2222-7174
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2223-2271 มท. (50291)
นายเสถียร เจริญเหรียญรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7283 มท. (50287)
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7288 มท. (50277)
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7287 มท.(50275)
นายเฉลิมพล มั่งคั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2224-8220 มท. (50293)
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7289 มท. (50281)
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7288 มท. (50277)
นายภูสิต สมจิตต์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7285 มท. (50273)
นายภิรมย์ นิลทยาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-5281 มท. (50285)
นายภาสกร บุญญลักษม์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7287 มท. (50283)
นายปริญญา โพธิสัตย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7284 มท. (50295)
นายชาธิป รุจนเสรีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย0-2225-7282 มท. (50289)
กรมการปกครองนายธนาคม จงจิระอธิบดี0-2222-5858
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำรองอธิบดี0-2224-9494
นายพิริยะ ฉันทดิลกรองอธิบดี-
ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์รองอธิบดี-
นายสมยศ พุ่มน้อยรองอธิบดี-
กรมการพัฒนาชุมชนนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญอธิบดี0-2141-6000
นายนิวัต น้อยผางรองอธิบดี0-2141-6023
นายสุรศักดิ์ อักษรกุลรองอธิบดี0-2141-6021
นางวิไลวรรณ ไกรโสดารองอธิบดี-
กรมที่ดินนายนิสิต จันทร์สมวงศ์อธิบดี0-2141-5512
นายณรงค์ สืบตระกูลรองอธิบดี0-2141-5589
นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์รองอธิบดี0-2141-5547
นายเสวี จิระเสวีรองอธิบดี0-2141-5544
นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวงรองอธิบดี0-2141-5566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษมอธิบดี0-2637-3111
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์รองอธิบดี0-2637-3332
นายเชษฐา โมสิกรัตน์รองอธิบดี0-2637-3440
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์รองอธิบดี0-2637-3222
กรมโยธาธิการและผังเมืองนายพรพจน์ เพ็ญพาสอธิบดี0-2299-4999
นายพงษ์นรา เย็นยิ่งรองอธิบดี0-2299-4333
นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์รองอธิบดี
นายอนวัช สุวรรณเดชรองอธิบดี0-2299-4299
ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์รองอธิบดี0-2299-4110
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายประยูร รัตนเสนีย์อธิบดี0-2243-2257
นายสันติธร ยิ้มละมัยรองอธิบดี0-2241-4563
นายทวี เสริมภักดีกุลรองอธิบดี0-2241-9038
นายขจร ศรีชวโนทัยรองอธิบดี0-2241-4563
หน่วยงานชื่อ - นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
การไฟฟ้านครหลวงนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ผู้ว่าการ0-2256-3031
นายวีรวัจน์ บัวทองรองผู้ว่าการ0-2256-3041
นายธานี ปาริชาติอินทราณีรองผู้ว่าการ0-2256-3006
นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจรองผู้ว่าการ0-2256-3004
นายสันติ นำสินวิเชษฐชัยรองผู้ว่าการ0-2256-3008
นายวิลาศ เฉลยสัตย์รองผู้ว่าการ0-2256-3005
นายสมบูรณ์ สมดุลยกนกรองผู้ว่าการ0-2256-3003
นายจาตุรงค์ สุริยาศศินรองผู้ว่าการ0-2256-3010
นายสมชาย หอมกลิ่นแก้วรองผู้ว่าการ0-2256-3002
นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวรรองผู้ว่าการ0-2256-3007
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสมพงษ์ ปรีเปรมผู้ว่าการ0-2590-5100
นายเสกสรร เสริมพงศ์รองผู้ว่าการ0-2590-9400
นายศุภชัย เอกอุ่นรองผู้ว่าการ0-2590-9373
นายอนุโลม อุตมะพันธุ์รองผู้ว่าการ0-2590-5131
นายนุกูล ตูพานิชรองผู้ว่าการ0-2590-5105
นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์รองผู้ว่าการ0-2590-5115
นายชาติชาย ภุมรินทร์รองผู้ว่าการ0-2590-5920
ว่าที่ ร.ท. สมพงษ์ สมันเลาะรองผู้ว่าการ0-2591-5400
นายสุชาติ โชติกธีรกุลรองผู้ว่าการ0-2590-5286
นายสุชาติ เครือแก้วรองผู้ว่าการ0-2590-9736
นายชีวิน พัฒนคูหะรองผู้ว่าการ0-2590-9260
นายจรรยา วัฒนกุลรองผู้ว่าการ0-2590-5111
นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยารองผู้ว่าการ0-2590-5113
นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการ0-2590-9367
นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุลรองผู้ว่าการ0-2590-9228
นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชารองผู้ว่าการ0-2590-9715
นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุลรองผู้ว่าการ0-2590-9900
นายสัมฤทธิ์ โชติบัณรองผู้ว่าการ
การประปานครหลวงนายกวี อารีกุลผู้ว่าการ0-2500-2501
นางนงลักษณ์ รัตนอุดมรองผู้ว่าการ0-2500-2775
นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์รองผู้ว่าการ0-2500-2590
นายประสพสุข สมประสงค์รองผู้ว่าการ0-2500-2700
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหารรองผู้ว่าการ0-2500-2835
นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยารองผู้ว่าการ0-2500-2845
นายสุทธิรักษ์ บูชากุลรองผู้ว่าการ0-2500-2660
นายธำรง บูรณตระกุลรองผู้ว่าการ0-2500-2810
นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์รองผู้ว่าการ0-2504-0025
การประปาส่วนภูมิภาคนายกฤษฎา ศังขมณีผู้ว่าการ0-2551-8520
นายสุรชัย เชื้อแพ่งรองผู้ว่าการ0-2551-8536-7
นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์รองผู้ว่าการ0-2551-8257
นายกฤษฎา ศังขมณีรองผู้ว่าการ0-2551-8536-7
นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอรองผู้ว่าการ0-2551-8508-9
นายหลักชัย พัฒนเจริญรองผู้ว่าการ0-2551-8401
นายมงคล วัลยะเสวีรองผู้ว่าการ0-2551-8518-9
นายเอกชัย อัตถกาญน์นารองผู้ว่าการ0-2551-8401
นายชโยดม กาญจโนมัยรองผู้ว่าการ0-2551-8513-5
นายบุญยก คงกิจรองผู้ว่าการ0-2551-8408-9
องค์การตลาดนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษมผู้อำนวยการ0-2882-2301-6 ต่อ 10
นายวิทยา ทรัพย์เย็นรองผู้อำนวยการ0-2882-2301-6 ต่อ 11
องค์การจัดการน้ำเสียนายชีระ วงศบูรณะผู้อำนวยการ0-2273-8543
นายวิรัตน์ ภมรานนท์รองผู้อำนวยการ02 273 8560
นายสุชัย เจนพจนารถรองผู้อำนวยการ02 273 8568
นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูลรองผู้อำนวยการ02 273 8581
จังหวัดชื่อ-นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์
จังหวัดกระบี่พ.ต.ท. มล.กิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัด0-7561-1312
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7562-0611
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7561-1055
จังหวัดกาญจนบุรีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3451-1020
ร.ต.พงศธร ศิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 61120
ร.ท. ทศพล ไชยโกมินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3462-2790
นายชำนาญ ชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3462-2789
นายสมหวัง บุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์นายทรงพล ใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัด0-4381-1040
นายสนั่น พงษ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4381-1023
นายทรงกลด สว่างวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด-
นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 41114
จังหวัดกำแพงเพชรนายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5000-1
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5002
นางสาวบุญช่วย หอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5570-5003
จังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัด0-4324-2194
นายศรัทธา คชพลายุกต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4323-9266
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4324-2195
นายจารึก เหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4323-6982
นายสุเทพ มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 40415
จังหวัดจันทบุรีนายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัด0-3931-1571
นางสาวปาณี นาคะนาทรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3931-1504
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3931-2252
นายฤหัส ไชยศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3932-7906
จังหวัดฉะเชิงเทรานายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-1217
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-1995
นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3851-3287
จังหวัดชลบุรีนายภัครธรณ์ เทียนไชยผู้ว่าราชการจังหวัด0-3827-4441
นาย วิวัฒน์ มหาผลศิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3828-2581
นายธวัชชัย ศรีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3827-5032
นายนริศ นิรามัยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นางสาวฐิติลักษณ์ คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3879-1836
จังหวัดชัยนาทนายสมบูรณ์ ศิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-1060
นายนที มนตริวัตรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-2608
นางศุภรินทร์ เสนาธงรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5641-1653
จังหวัดชัยภูมินายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1574
นายประทีป ศิลปเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1572
นายราชันย์ ซุ้นหั้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4481-1572
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4482-1709
จังหวัดชุมพรนายธีระ อนันตเสรีวิทยาผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-4009
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-3051
นายสัมฤทธิ์ กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7750-3212
จังหวัดเชียงรายนายประจญ ปรัชญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัด0-5371-1600
นายวุฒิชัย เสาวโกมุทรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5315-0151
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5315-0199
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5315-0152
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2111
นายสำเริง ไชยแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2116
นายรัฐพล นราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2115
นายศรัณยู มีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2114
นายวีรพันธ์ ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5311-2711
จังหวัดตรังนายขจรศักดิ์ เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัด0-7521-8333
นายไพบูลย์ โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7522-0015
นายภูวณัฐ สมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7521-1977
จังหวัดตราดนายภิญโญ ประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-1001
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-2276
นายกัฬชัย เทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3951-1927
จังหวัดตากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1001
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1003
นายวรานนท์ ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5550-8512
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5551-1173
จังหวัดนครนายกนายอำพล อังคภากรณ์กุลผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-1283
นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-1497
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3731-2558
จังหวัดนครปฐมนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0000
นายอภินันท์ เผือกผ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0001
นายคมสัน เจริญอาจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3434-0002
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3431-0733
นายรัฐศาสตร์ ชิดชูรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดนครพนมนายไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-1515
นายสุวิทย์ จันทร์หวรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-3866
นางวิภา ธูสรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4251-1286
นายธวัชชัย รอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัด-
จังหวัดนครราชสีมานายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-2057
นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-4232
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4424-2613
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4425-5784
นายชรินทร์ ทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4434-2789
จังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7534-2803
นายปรีชา ชนะกิจกำจรรองผู้ว่าราชการจังหวัด-
นายสมพงษ์ มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7535-6542
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7531-0044
นายเอกวิทย์ มีเพียรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7535-6707
จังหวัดนครสวรรค์นายสิริรัฐ ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3555
นายปรีชา เดชพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3557
นายกฤชเพชร เพชระบูรณินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5680-3556
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด 0-5680-3558
นางสาวชุติพร เสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดนนทบุรีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0711
นางนิศากร วิศิษฐ์สรอรรถรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0713
นางสาวอโรชา นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0713
นายอภิชัย อร่ามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2580-0730
จังหวัดนราธิวาสนายเจษฎา จิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2656
นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2676
นายบุญพาศ รักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2677
นายชินวุฒิ ขาวสำลีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7364-2683
จังหวัดน่านนายนิพันธ์ บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-0001
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6445
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6446
นายนิวัฒน์ งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5471-6406
จังหวัดบึงกาฬนายสนิท ขาวสอาดผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2712
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2447
นายธาตรี บุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4249-2446
จังหวัดบุรีรัมย์นายธัชกร หัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัด0-4461-1182
นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6575
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6585
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4466-6565
นายอังกูล ศีลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดปทุมธานีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-5658
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-6770
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-7044
นายพงศธร กาญนะจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2581-3548
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพัลลภ สิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัด0-3261-1028
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3260-2359
นายชาตรี จันทร์วีระชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3261-1182
นางสาวชไมพร อำไพจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3260-4607
จังหวัดปราจีนบุรีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4000
นายรณรงค์ นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4001
นายบัญชา เชาวรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3745-4002
จังหวัดปัตตานีนายราชิต สุดพุ่มผู้ว่าราชการจังหวัด0-7333-5917
นายสมนึก พรหมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7334-9516
ว่าที่ รต. ตระกูล โทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7333-7671
นายนิติ วิวัฒน์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7334-9254
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายภานุ แย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6536
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6577
นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-5693
นางสรัลพัชร ประโมทะกะรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3533-6538
จังหวัดพะเยานายโชคดี อมรวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9555
นายชุติเดช มีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9590
นายพินิจ แก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5444-9519
จังหวัดพังงานายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัด0-7641-1401
นายบุญเติม เรณุมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7648-1522
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7648-1521
จังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-3012
นางปราณี รัตนประยูรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-4044
นายฉัตรชัย อุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7461-1593
จังหวัดพิจิตรนายรังสรรค์ ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-1034
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-2444
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5661-1722
จังหวัดพิษณุโลกนายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-2012
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-1146
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัตน์ชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-8651
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5525-8023
จังหวัดเพชรบุรีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-5373
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-7070
นางวันเพ็ญ มังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3242-5779
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤษณ์ คงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9777
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9789
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9788
นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5672-9733
จังหวัดแพร่นายสมหวัง พ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1036
นายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1779
นายวิเชียร อนุสาสนนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5451-1606
จังหวัดภูเก็ตนายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัด0-7621-1001
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7621-2730
ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7624-0396
นายปิยพงษ์ ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7622-2803
จังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7666
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7532
นายธรรมนูญ แก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมท. 41714
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4377-7493
จังหวัดมุกดาหารนายวีระชัย นาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-1114
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-1274
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-2169
นายบุญเรือง เมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4261-2169
จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิธิชัย จินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2158
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2242
นายชนก มากพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5361-2012
จังหวัดยโสธรนายชลธี ยังตรงผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2672
นายสมเพชร สร้อยสระคูรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2844
นายสุวัฒน์ เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4571-2966
จังหวัดยะลานายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-2002
นายวรเชษฐ พรมโอภาษรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-1694
นางพาตีเมาะ สะดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7321-2321
นายธีวุตม์ ศุภวิบูลย์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7320-3788
จังหวัดร้อยเอ็ดนายชยันต์ ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-1706
นายเธียรชัย พุทธรังษีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-9395
นายชนาส ชัชวาลวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-1352
นายสมชัย คล้ายทับทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4351-4610
จังหวัดระนองนายสมเกียรติ ศรีษะเนตรผู้ว่าราชการจังหวัด0-7781-1365
นายโชตินรินทร์ เกิดสมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7780-0114
นายสมจิตร์ เขียนด้วงรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7780-0115
จังหวัดระยองนายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4001-2
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4004
ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3802-9161
นายอนันต์ นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3869-4003
จังหวัดราชบุรีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3232-5855
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3233-7896
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3231-5315
นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-32338-996
จังหวัดลพบุรีนายนิวัฒน์ รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0161
นายศุภภิมิตร เปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0147
นายสุภกิณห์ แวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0158
นายวชิระ เกตุพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3677-0158
จังหวัดลำปางนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5001
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5002
ว่าที่ พ.ต. อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-0365
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5426-5003
จังหวัดลำพูนนายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-1018
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-2363
นายอนุพงศ์ วงวาศ์มูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5351-1366
จังหวัดเลยนายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัด0-4281-1683
นายโสภณ สุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4281-2554
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4286-1095
นายณรงค์ จีนอ่ำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4281-1166
จังหวัดศรีสะเกษนายวัฒนา พุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัด0-4561-2919
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4561-2939
นายสำรวย เกษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4562-2813
นายวิชัย ตั้งคำเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4561-2384
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดสกลนครนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1282
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1991
นายชานน วาสิกศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1764
นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4271-1287
นายวิฑูรย์ นวลนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-3874
นายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7431-1099
นายวงศกร นุ่นชูคันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7431-3003
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-4599
นายวรณัฎฐ์ หนูรอตรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7432-3976
จังหวัดสตูลนายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัด0-7471-1373
นายศักระ กปิลกาญจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7473-0865
นายชาติชาย ไชยพิมลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7471-1314
จังหวัดสมุทรปราการนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัด0-2389-0656
นายศุภมิตร ชิณศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2388-0709
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2389-0646
นายสุเมธ ธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-2388-0709
จังหวัดสมุทรสงครามนายชรัส บุญณสะผู้ว่าราชการจังหวัด0-3471-5994
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3472-0695
นายทำเนียบ แสงชมภูรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3471-1996
จังหวัดสมุทรสาครนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัด0-3441-1898
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3441-2002
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3442-7114
จังหวัดสระแก้วนายเกียรติศักดิ์ จันทราผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5111
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5113
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3742-5112
จังหวัดสระบุรีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3622-3057
นายสมภพ สมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3622-2563
นางอังคณา ชิตะติดติรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3622-3170
นายเอกพร จุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดสิงห์บุรีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7111
นายณัฐพล ธานีรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7112
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3650-7113
จังหวัดสุโขทัยนายวิรุฬ พรรณเทวีผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-1097
นายสุชาติ ทีคะสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-3074
นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-5366
-ว่าง-รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5561-1349
จังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5500
นายปรีชา ทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5374
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3553-5373
นายชูชีพ พงษ์ไชยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดสุราษฏร์ธานีนายวิชวุทย์ จินโตผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2176
นายประเวศ ไทยประยูรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7728-7838
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสาโรช กาญจนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2190
นายศักดาพร รัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัด0-7727-2805
จังหวัดสุรินทร์นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4451-3554
นายอดิเทพ กมลเวชช์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4452-1420
นายนราธร ศรประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด-
นายเสริมศักดิ์ สีสันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4451-3659
จังหวัดหนองคายนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-2450
นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1274
นางสาวสิริมา วัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1284
นางรณิดา เหลืองฐิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4241-1113
จังหวัดหนองบัวลำภูนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2914
นายเวียงชัย แก้วพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2915
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทินรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4231-2517
จังหวัดอ่างทองนายขจรเกียรติ รักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัด0-3562-0128
นายสุชน ภัยธิราชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3561-1612
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-3562-0129
จังหวัดอำนาจเจริญนายทวีป บุตรโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-311
นายธนูสินธ์ ไชยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-3007
นายพิจิตร บุญทันรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4552-3022
จังหวัดอุดรธานีนายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4076
นายปราโมทย์ ธัญญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4212
นายวันชัย จันทร์พรรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-4214
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายจำรัส กังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4224-1599
จังหวัดอุตรดิตถ์นายผล ดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-1248
นายพิภัช ประจันเขตต์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-1207
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5541-3070
จังหวัดอุทัยธานีนายณรงค์ รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-3164
นายอลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-1200
นายพีระพล ตัณฑโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-5651-1284
จังหวัดอุบลราชธานีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัด0-4525-4693
นายวิรุจ วิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4602
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4604
นายเกริกชัย ผ่องแผ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4601
นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด0-4534-4603
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งโทรศัพท์หมายเลขภายใน
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2621-08291000,1003
พ.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-29661010-1
นายศักดิ์ชัย บุญมารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-30521007
นายสกลธี ภัททิยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-29851015,1017,1018
นายเกรียงยศ สุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0-2224-30511020
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ปลัดกรุงเทพมหานคร0-2224-30191035-6
นางวันทนีย์ วัฒนะรองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2226-48711050-1,1059, 1698
นางวัลยา วัฒนรัตน์รองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2222-71701048-9
นายชวินทร์ ศิรินาครองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2224-30581039, 1798
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์รองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2224-30121044
นายขจิต ชัชวานิชย์รองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2222-08231040-1, 1198
นายชาตรี วัฒนเขจรรองปลัดกรุงเทพมหานคร0-2226-14251046-7