หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบนโยบายเนื่องในวันครบรอบ 67 ปี กองอาสารักษาดินแดนเน้นย้ำ น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้เกิดความยั่งยืน