หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ประชุมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน