หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และวันอานันทมหิดล