หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กปภ.ช. ประชุมพิจารณาร่างนโยบาย-แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ​ พ.ศ.​ 2564–2570 มุ่งขับเคลื่อนยกระดับการจัดการด้านสาธารณภัย​ของไทย รับมือความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต