หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศ แจ้ง อปท. พิจารณาลด-ยกเว้นค่าเช่าแผง พร้อมประสานตลาดเอกชนพิจารณา เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19