หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. ประสานผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้ง อปท. ทุกแห่ง ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง Quarantine และ Community Isolation เพื่อป้องกัน ระงับโรค และรักษาพยาบาลโควิด-19 ได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด