หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กำชับ อปท.-เจ้าหน้าที่ ใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองความต้องการประชาชน หากพบการกระทำส่อไปในทางไม่สุจริตให้เร่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา