หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนของประเทศกัมพูชา ตามที่ได้รับแจ้งการประกาศควบคุมการปิดพื้นที่ใน 8 จังหวัดของรัฐบาลกัมพูชา เน้นย้ำการเฝ้าระวังและป้องกันการเดินทางออกนอกพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา และปฎิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด