หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัดและ กทม. เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ศปก.ศบค. เน้นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัดและ กทม. เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ศปก.ศบค. เน้นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน