หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. สั่งการ กทม. และทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 32) โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความรับรู้เข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันปฏิบัติในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19