หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย จัดอภิปราย “ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน” สร้างพลังปัญญาและแรงบันดาลใจข้าราชการทั่วประเทศ ร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 นำพาประเทศไทยก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน