หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทย ประชุมบูรณาการเดินหน้าขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย สู่องค์กรแห่งการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน อย่างเป็นเอกภาพ