หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยประชุมร่วมประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด สร้างโอกาสที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเปราะบาง