หน้าแรก ข่าวมหาดไทย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ