หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 มอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2564 เน้นย้ำ บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนต้องจับมือกันร่วมกันดูแลผู้อ่อนด้อยในสังคม ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข