หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วม อ.ก.พ.ร. – สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนแนวทาง “จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง” เน้นย้ำดึง 7 ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางาน พัฒนาการให้บริการประชาชน สร้างความเข้มแข็งของระบบราชการของประเทศอย่างยั่งยืน