หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดสุทธิพงษ์ ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบาย 4 ข้อ มุ่งขับเคลื่อนงาน “สร้างศรัทธาที่เดินได้” Change for Good ไปกับพี่น้องประชาชน