หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมการปกครอง เน้นย้ำ นายอำเภอเป็นเสาหลักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชนในพื้นที่